Додаткові параметри пошуку
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб DEU)
Створення стилів

Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести
й таке інше (Psihologіja 101: Fakti, teorіja, statistika, testi j take
іnshe):
Порівняйте кожен

9786171220348 - Пол (Pol) Клейнман (Klejnman): Психолог я 101: Факти, теор я, статистика, тести й таке нше (Psiholog ja 101: Fakti, teor ja, statistika, testi j take nshe)
1
Пол (Pol) Клейнман (Klejnman) (?):

Психолог я 101: Факти, теор я, статистика, тести й таке нше (Psiholog ja 101: Fakti, teor ja, statistika, testi j take nshe) (2016) (?)

ISBN: 9786171220348 (?) або 6171220345, Невідома мова, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Нові, електронна книга, цифрове завантаження

in-stock
Від продавця/антикварно
Автор - в домий популяризатор науки та блогер Подання матер алу - легке, структуроване, ц каве В книжц наведена не т льки корисна нформац я, але й незвичайн факти для тих, хто ц кавиться психолог ю Коротко про найголовн ше, зрозум ло про надскладне, захопливо про профес йне! Книга-бестселер американського журнал ста, блогера та письменника Пола Клейнмана подару неймов рне задоволення й познайомить у науково-популярн й форм з основами психолог чних концепц й та експеримент в з малов домими фактами з життя видатних учених-психолог в. Долуч ться до та мниць пам'ят та несв домого, нтелекту та емоц й, д знайтеся про типи та причини психолог чних розлад в та сучасн методи хнього л кування й про те, що ж таке когн тивний дисонанс, гештальтпсихолог я та теор я особист сних рис. А також: вим ряйте р вень кохання за шкалою З ка Руб на; намалюйте психолог чний портрет Адольфа Г тлера; д знайтеся про терапевтичну користь г пнозу та арт-терап ; познайомтеся з теор ю шести рукостискань; в дкрийте та мниц сновид нь, нтелекту та орган зац пам'ят . Це видання - справжн й пут вник у св т класично та сучасно психолог для тих, хто вперше зац кавився ц ю наукою або прагне краще зрозум ти себе та повед нку людей. Знайд ть в дпов д на найважлив ш питання про закони людсько повед нки, налагодьте м жособов стосунки, гармон зуйте с мейний та профес йно-емоц йний фон.( Avtor - v domij populjarizator nauki ta bloger Podannja mater alu - legke, strukturovane, c kave V knizhc navedena ne t l'ki korisna nformac ja, ale j nezvichajn fakti dlja tih, hto c kavit'sja psiholog ju Korotko pro najgolovn she, zrozum lo pro nadskladne, zahoplivo pro profes jne! Kniga-bestseler amerikans'kogo zhurnal sta, blogera ta pis'mennika Pola Klejnmana podaru nejmov rne zadovolennja j poznajomit' u naukovo-populjarn j form z osnovami psiholog chnih koncepc j ta eksperiment v z malov domimi faktami z zhittja vidatnih uchenih-psiholog v. Doluch t'sja do ta mn
Номер замовлення продавця: 6a26df66-9685-4355-a906-378dbdde15bf
Номер замовлення платформи Kobobooks.co.uk: 101809786171220348
Категорія: Health & Well Being
Ключові слова: Психолог я 101: Факти, теор я, статистика, тести й таке нше (Psiholog ja 101: Fakti, teor ja, statistika, testi j take nshe) Пол (Pol) Клейнман (Klejnman) Adult Health & Well Being 9786171220348
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2034-5, 978-617-12-2034-8
9786171220348 - Пол (Pol) Клейнман (Klejnman): Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше (Psihologіja 101: Fakti, teorіja, statistika, testi j take іnshe)
2
Пол (Pol) Клейнман (Klejnman) (?):

Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше (Psihologіja 101: Fakti, teorіja, statistika, testi j take іnshe) (2016) (?)

Доставка з: Нідерланди

ISBN: 9786171220348 (?) або 6171220345, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові

UAH 0 ( 10,64)¹ + Судноплавство: UAH 0 ( 3,45)¹ = UAH 0 ( 14,09)¹(без зобов'язань)
Direct beschikbaar
bol.com
Автор – відомий популяризатор науки та блогер Подання матеріалу – легке, структуроване, цікаве В книжці наведена не тільки корисна інформація, але й незвичайні факти для тих, хто цікавиться психологією Коротко про найголовніше, зрозуміло про надскладне, захопливо про професійне! Книга-бестселер американського журналіста, блогера та письменника Пола Клейнмана подарує неймовірне задоволення й познайомить у науково-популярній формі з основами психологічних концепцій та експериментів і з малові... Автор – відомий популяризатор науки та блогер Подання матеріалу – легке, структуроване, цікаве В книжці наведена не тільки корисна інформація, але й незвичайні факти для тих, хто цікавиться психологією Коротко про найголовніше, зрозуміло про надскладне, захопливо про професійне! Книга-бестселер американського журналіста, блогера та письменника Пола Клейнмана подарує неймовірне задоволення й познайомить у науково-популярній формі з основами психологічних концепцій та експериментів і з маловідомими фактами з життя видатних учених-психологів. Долучіться до таємниць пам’яті та несвідомого, інтелекту та емоцій, дізнайтеся про типи та причини психологічних розладів та сучасні методи їхнього лікування й про те, що ж таке когнітивний дисонанс, гештальтпсихологія та теорія особистісних рис. А також: виміряйте рівень кохання за шкалою Зіка Рубіна; намалюйте психологічний портрет Адольфа Гітлера; дізнайтеся про терапевтичну користь гіпнозу та арт-терапії; познайомтеся з теорією шести рукостискань; відкрийте таємниці сновидінь, інтелекту та організації пам’яті. Це видання – справжній путівник у світі класичної та сучасної психології для тих, хто вперше зацікавився цією наукою або прагне краще зрозуміти себе та поведінку людей. Знайдіть відповіді на найважливіші питання про закони людської поведінки, налагодьте міжособові стосунки, гармонізуйте сімейний та професійно-емоційний фон.( Avtor – vіdomij populjarizator nauki ta bloger Podannja materіalu – legke, strukturovane, cіkave V knizhcі navedena ne tіl'ki korisna іnformacіja, ale j nezvichajnі fakti dlja tih, hto cіkavit'sja psihologієju Korotko pro najgolovnіshe, zrozumіlo pro nadskladne, zahoplivo pro profesіjne! Kniga-bestseler amerikans'kogo zhurnalіsta, blogera ta pis'mennika Pola Klejnmana podaruє nejmovіrne zadovolennja j poznajomit' u naukovo-populjarnіj formі z osnovami psihologіchnih koncepcіj ta eksperimentіv і z malovіdomimi faktami z zhittja vidatnih uchenih-psihologіv. Doluchіt'sja do taєmnic' pam’jatі ta nesvіdomogo, іntelektu ta emocіj, dіznajtesja pro tipi ta prichini psihologіchnih rozladіv ta suchasnі metodi їhn'ogo lіkuvannja j pro te, shho zh take kognіtivnij disonans, geshtal'tpsihologіja ta teorіja osobistіsnih ris. A takozh: vimіrjajte rіven' kohannja za shkaloju Zіka Rubіna; namaljujte psihologіchnij portret Adol'fa Gіtlera; dіznajtesja pro terapevtichnu korist' gіpnozu ta art-terapії; poznajomtesja z teorієju shesti rukostiskan'; vіdkrijte taєmnicі snovidіn', іntelektu ta organіzacії pam’jatі. Ce vidannja – spravzhnіj putіvnik u svіtі klasichnoї ta suchasnoї psihologії dlja tih, hto vpershe zacіkavivsja cієju naukoju abo pragne krashhe zrozumіti sebe ta povedіnku ljudej. Znajdіt' vіdpovіdі na najvazhlivіshі pitannja pro zakoni ljuds'koї povedіnki, nalagod'te mіzhosobovі stosunki, garmonіzujte sіmejnij ta profesіjno-emocіjnij fon.)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: september 2016;ISBN13: 9786171220348; Ebook | 2016
продавець коментар bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Номер замовлення платформи Bol.com: 9200000075820067
Категорія: Gezondheid & Psychologie, Populaire psychologie /, Studie & Management, Sociale wetenschappen, Psychologie /, Gezondheid & Psychologie, Therapie & Zelfhulp
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2034-5, 978-617-12-2034-8

9786171220348

Знайти всі доступні книги для вашого номера ISBN 9786171220348 порівняти ціни, швидко і легко і замовити негайно.

Доступні рідкісних книг, старі книги та уживані книги титулу "Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше (Psihologіja 101: Fakti, teorіja, statistika, testi j take іnshe)" від Пол (Pol) Клейнман (Klejnman) повністю перераховані.

Поблизу готелю книг

>> Архів