ПошукКниг (ака DieBuchSuche) - пошукової системи для всіх книг.
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб GBR, USA, RUS, FRA, BGR, ROU, KAZ, UZB, BLR, DEU)
Створення стилів

Всі книги для 9786171220973 - Порівняйте кожен

Архів запис:
9786171220973 - Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich): За лаштунками "Волин -43". Нев дома польско-укра нська в йна (Za lashtunkami "Volin -43". Nev doma pol'sko-ukra ns'ka v jna) - Книга

Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich) (?):

За лаштунками "Волин -43". Нев дома польско-укра нська в йна (Za lashtunkami "Volin -43". Nev doma pol'sko-ukra ns'ka v jna) (2016) (?)

Доставка з: БразиліяНова книгаелектронна книга, електронна книга, цифрові книгипродукт для цифрового скачування
ISBN:

9786171220973 (?) або 6171220973

, Невідома мова, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Нові, електронна книга, цифрове завантаження
in-stock
Слово Волинь для поляк в стало символом вбивства, хоч б льш сть х, укра нц в почули про ц под вперше лише на початку 2000-х рок в. Волинь-43 - не вигадка польсько чи рос йсько пропаганди, а реальна страшна стор я загибел тисяч поляк в та укра нц в. Та меж значно ширш у час та географ … Автор книги Володимир В'ятрович - сторик публ цист, один з найв дом ших досл дник в укра нського визвольного руху, голова Укра нського нституту нац онально пам'ят та автор монограф Друга польсько-укра нська в йна 1942-1947 рок в , яка спровокувала бурхливу дискус ю сторик в навколо под й Волин -43. Ця книга, написана на основ , стала чи не першою спробою науково-популярного викладення под й, як рос йська пропаганда назвала волинской р зньой . Автор пропону перестати робити под л м ж катами та жертвами за нац ональною ознакою та поглянути на под л та 1943 року на Волин у контекст укра но-польсько стор до, п д час та п сля Друго св тово в йни, вивчаючи спогади безпосередн х учасник в под й, документи укра нського та польського п дп лля, Арм Крайово та УПА. Саме вони були д йовими особами ц трагед , що тривала не один р к. Але хто ховався продовжу ховатися за лаштунками цих под й? Хто отриму пол тичн див денди з стор двох найчисленн ших вропейських народ в, що довг роки виборювали свою державн сть п д владою мпер й, чи кордони малювались на мапах з вол ноземних генерал в чи визвольн гасла в д моря до моря та в д Сяну до Дону перетнулись у м сц , що стало синон мом б ди? Ця книга - можлив сть сформувати власну думку про волинськ под , яка спиратиметься не на газетн чи пол тичн спекуляц , а на об' ктивн факти стор народ в, для яких ця в йна повинна стати останньою. Не в сенс найближчо за часом, а тако , п сля яко буде неможлива нша…(Slovo Volin' dlja poljak v stalo simvolom vbivstva, hoch b l'sh st' h, ukra nc v pochuli pro c pod vpershe lishe na pochatku 2000-h rok v. Volin'-43 - ne
Більш…
Категорія: Nonfiction
Ключові слова: За лаштунками "Волин -43". Нев дома польско-укра нська в йна (Za lashtunkami "Volin -43". Nev doma pol'sko-ukra ns'ka v jna) Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich) History Nonfiction 9786171220973
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
Архів запис:
9786171220973 - Володимир (Volodimir) В'Ятрович (V'Jatrovich): За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna) - Книга

Володимир (Volodimir) В'Ятрович (V'Jatrovich) (?):

За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna) (2016) (?)

Доставка з: НідерландиНова книга
ISBN:

9786171220973 (?) або 6171220973

, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові
Direct beschikbaar
Слово «Волинь» для поляків стало символом вбивства, хоч більшість і їх, і українців почули про ці події вперше лише на початку 2000-х років. «Волинь-43» — не вигадка польської чи російської пропаганди, а реальна страшна історія загибелі тисяч поляків та українців. Та її межі значно ширші у часі та географії… Автор книги Володимир В’ятрович — історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті та автор монографії ... Слово «Волинь» для поляків стало символом вбивства, хоч більшість і їх, і українців почули про ці події вперше лише на початку 2000-х років. «Волинь-43» — не вигадка польської чи російської пропаганди, а реальна страшна історія загибелі тисяч поляків та українців. Та її межі значно ширші у часі та географії… Автор книги Володимир В’ятрович — історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті та автор монографії «Друга польсько-українська війна 1942-1947 років», яка спровокувала бурхливу дискусію істориків навколо подій «Волині-43». Ця книга, написана на її основі, стала чи не першою спробою науково-популярного викладення подій, які російська пропаганда назвала «волинской рєзньой». Автор пропонує перестати робити поділ між катами та жертвами за національною ознакою та поглянути на події літа 1943 року на Волині у контексті україно-польської історії до, під час та після Другої світової війни, вивчаючи спогади безпосередніх учасників подій, документи українського та польського підпілля, Армії Крайової та УПА. Саме вони були дійовими особами цієї трагедії, що тривала не один рік. Але хто ховався і продовжує ховатися за лаштунками цих подій? Хто отримує політичні дивіденди з історії двох найчисленніших європейських народів, що довгі роки виборювали свою державність під владою імперій, чиї кордони малювались на мапах з волі іноземних генералів і чиї визвольні гасла «від моря до моря» та «від Сяну до Дону» перетнулись у місці, що стало синонімом біди? Ця книга — можливість сформувати власну думку про волинські події, яка спиратиметься не на газетні чи політичні спекуляції, а на об’єктивні факти історії народів, для яких ця війна повинна стати останньою. Не в сенсі найближчої за часом, а такої, після якої буде неможлива інша…(Slovo «Volin'» dlja poljakіv stalo simvolom vbivstva, hoch bіl'shіst' і їh, і ukraїncіv pochuli pro cі podії vpershe lishe na pochatku 2000-h rokіv. «Volin'-43» — ne vigadka pol's'koї chi rosіjs'koї propagandi, a real'na strashna іstorіja zagibelі tisjach poljakіv ta ukraїncіv. Ta її mezhі znachno shirshі u chasі ta geografії… Avtor knigi Volodimir V’jatrovich — іstorik і publіcist, odin z najvіdomіshih doslіdnikіv ukraїns'kogo vizvol'nogo ruhu, golova Ukraїns'kogo іnstitutu nacіonal'noї pam’jatі ta avtor monografії «Druga pol's'ko-ukraїns'ka vіjna 1942-1947 rokіv», jaka sprovokuvala burhlivu diskusіju іstorikіv navkolo podіj «Volinі-43». Cja kniga, napisana na її osnovі, stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podіj, jakі rosіjs'ka propaganda nazvala «volinskoj rєzn'oj». Avtor proponuє perestati robiti podіl mіzh katami ta zhertvami za nacіonal'noju oznakoju ta pogljanuti na podії lіta 1943 roku na Volinі u kontekstі ukraїno-pol's'koї іstorії do, pіd chas ta pіslja Drugoї svіtovoї vіjni, vivchajuchi spogadi bezposerednіh uchasnikіv podіj, dokumenti ukraїns'kogo ta pol's'kogo pіdpіllja, Armії Krajovoї ta UPA. Same voni buli dіjovimi osobami cієї tragedії, shho trivala ne odin rіk. Ale hto hovavsja і prodovzhuє hovatisja za lashtunkami cih podіj? Hto otrimuє polіtichnі divіdendi z іstorії dvoh najchislennіshih єvropejs'kih narodіv, shho dovgі roki viborjuvali svoju derzhavnіst' pіd vladoju іmperіj, chiї kordoni maljuvalis' na mapah z volі іnozemnih generalіv і chiї vizvol'nі gasla «vіd morja do morja» ta «vіd Sjanu do Donu» peretnulis' u mіscі, shho stalo sinonіmom bіdi? Cja kniga — mozhlivіst' sformuvati vlasnu dumku pro volins'kі podії, jaka spiratimet'sja ne na gazetnі chi polіtichnі spekuljacії, a na ob’єktivnі fakti іstorії narodіv, dlja jakih cja vіjna povinna stati ostann'oju. Ne v sensі najblizhchoї za chasom, a takoї, pіslja jakoї bude nemozhliva іnsha…)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: oktober 2016;ISBN13: 9786171220973; Ebook | 2016
Більш…
Категорія: Literatuur & Romans, Historische romans /, Literatuur & Romans, Romans algemeen
Дані з 02.04.2017 22:34h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
Архів запис:
9786171220973 - Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich): За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna) - Книга

Володимир (Volodimir) В'ятрович (V'jatrovich) (?):

За лаштунками "Волині-43". Невідома польско-українська війна (Za lashtunkami "Volinі-43". Nevіdoma pol'sko-ukraїns'ka vіjna) (2016) (?)

Доставка з: НімеччинаНова книгаелектронна книга, електронна книга, цифрові книгипродукт для цифрового скачування
ISBN:

9786171220973 (?) або 6171220973

, Невідома мова, Нові, електронна книга, цифрове завантаження
Безкоштовна доставка, Download
Слово «Волинь» для поляків стало символом вбивства, хоч більшість і їх, і українців почули про ці події вперше лише на початку 2000-х років. «Волинь-43» — не вигадка польської чи російської пропаганди, а реальна страшна історія загибелі тисяч поляків та українців. Та її межі значно ширші у часі та географії… Автор книги Володимир В’ятрович — історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті та автор монографії «Друга польсько-українська війна 1942-1947 років», яка спровокувала бурхливу дискусію істориків навколо подій «Волині-43». Ця книга, написана на її основі, стала чи не першою спробою науково-популярного викладення подій, які російська пропаганда назвала «волинской рєзньой». Автор пропонує перестати робити поділ між катами та жертвами за національною ознакою та поглянути на події літа 1943 року на Волині у контексті україно-польської історії до, під час та після Другої світової війни, вивчаючи спогади безпосередніх учасників подій, документи українського та польського підпілля, Армії Крайової та УПА. Саме вони були дійовими особами цієї трагедії, що тривала не один рік. Але хто ховався і продовжує ховатися за лаштунками цих подій? Хто отримує політичні дивіденди з історії двох найчисленніших європейських народів, що довгі роки виборювали свою державність під владою імперій, чиї кордони малювались на мапах з волі іноземних генералів і чиї визвольні гасла «від моря до моря» та «від Сяну до Дону» перетнулись у місці, що стало синонімом біди? Ця книга — можливість сформувати власну думку про волинські події, яка спиратиметься не на газетні чи політичні спекуляції, а на об’єктивні факти історії народів, для яких ця війна повинна стати останньою. Не в сенсі найближчої за часом, а такої, після якої буде неможлива інша…(Slovo «Volin'» dlja poljakіv stalo simvolom vbivstva, hoch bіl'shіst' і їh, і ukraїncіv pochuli pro cі podії vpershe lishe na pochatku 2000-h rokіv. «Volin'-43» — ne vigadka pol's'koї chi rosіjs'koї propagandi, a real'na strashna іstorіja zagibelі tisjach poljakіv ta ukraїncіv. Ta її mezhі znachno shirshі u chasі ta geografії… Avtor knigi Volodimir V’jatrovich — іstorik і publіcist, odin z najvіdomіshih doslіdnikіv ukraїns'kogo vizvol'nogo ruhu, golova Ukraїns'kogo іnstitutu nacіonal'noї pam’jatі ta avtor monografії «Druga pol's'ko-ukraїns'ka vіjna 1942-1947 rokіv», jaka sprovokuvala burhlivu diskusіju іstorikіv navkolo podіj «Volinі-43». Cja kniga, napisana na її osnovі, stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podіj, jakі rosіjs'ka propaganda nazvala «volinskoj rєzn'oj». Avtor proponuє perestati robiti podіl mіzh katami ta zhertvami za nacіonal'noju oznakoju ta pogljanuti na podії lіta 1943 roku na Volinі u kontekstі ukraїno-pol's'koї іstorії do, pіd chas ta pіslja Drugoї svіtovoї vіjni, vivchajuchi spogadi bezposerednіh uchasnikіv podіj, dokumenti ukraїns'kogo ta pol's'kogo pіdpіllja, Armії Krajovoї ta UPA. Same voni buli dіjovimi osobami cієї tragedії, shho trivala ne odin rіk. Ale hto hovavsja і prodovzhuє hovatisja za lashtunkami cih podіj? Hto otrimuє polіtichnі divіdendi z іstorії dvoh najchislennіshih єvropejs'kih narodіv, shho dovgі roki viborjuvali svoju derzhavnіst' pіd vladoju іmperіj, chiї kordoni maljuvalis' na mapah z volі іnozemnih generalіv і chiї vizvol'nі gasla «vіd morja do morja» ta «vіd Sjanu do Donu» peretnulis' u mіscі, shho stalo sinonіmom bіdi? Cja kniga — mozhlivіst' sformuvati vlasnu dumku pro volins'kі podії, jaka spiratimet'sja ne na gazetnі chi polіtichnі spekuljacії, a na ob’єktivnі fakti іstorії narodіv, dlja jakih cja vіjna povinna stati ostann'oju. Ne v sensі najblizhchoї za chasom, a takoї, pіslja jakoї bude nemozhliva іnsha…)
Більш…
Ключові слова: Geschichte, Bücher, Belletristik und Literatur, Militär, Historische Romane
Дані з 17.08.2017 12:55h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
Архів запис:
9786171220973 - ÐÐлÐÐÐÐÐѤ (Volodimir) Ð'яÑѤÐвÐÑ (V'jatrovich): N N N      &quote      N -43&quote .    N        N N   -N  N  N  N N    N    (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna) - Книга

ÐÐлÐÐÐÐÐѤ (Volodimir) Ð'яÑѤÐвÐÑ (V'jatrovich) (?):

N N N &quote N -43&quote . N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna) (?)

Доставка з: НімеччинаНова книга
ISBN:

9786171220973 (?) або 6171220973

, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові
Безкоштовна доставка
N N N &quote N -43&quote . N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna): N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 2000-N N N . N -43 - N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N ... N N N `N N N N - N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N `N N N N N N N N N N N N N N -N N N N N N 1942-1947 N N , N N N N N N N N N N N N NZ N N N N N N N -43. N , N N N N N , N N N N N NZ N N NZ N - N N N N N , N N N N N N N N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NZ NZ N N N N N N N N 1943 N N N N N N N N N N N - N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N , N NZN N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N , N N N sN N N Y . N N N N N N N N N N N , N N N N N . N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N NZ N NZ N N N N N N NZ N N N , N N N NZ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N - N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N , `N N N N N N N N N N N N N , N N N N N N N N N N N N NZ. N N N N N N N , N N , N N N N N N N N Slovo Volin` dlja poljakN v stalo simvolom vbivstva, hoch bN l`shN st` N N h, N ukraN ncN v pochuli pro cN podN N vpershe lishe na pochatku 2000-h rokN v. Volin`-43 - ne vigadka pol`s`koN chi rosN js`koN propagandi, a real`na strashna N storN ja zagibelN tisjach poljakN v ta ukraN ncN v. Ta N N mezhN znachno shirshN u chasN ta geografN N Avtor knigi Volodimir V`jatrovich - N storik N publN cist, odin z najvN domN shih doslN dnikN v ukraN ns`kogo vizvol`nogo ruhu, golova UkraN ns`kogo N nstitutu nacN onal`noN pam`jatN ta avtor monografN N Druga pol`s`ko-ukraN ns`ka vN jna 1942-1947 rokN v, jaka sprovokuvala burhlivu diskusN ju N storikN v navkolo podN j VolinN -43. Cja kniga, napisana na N N osnovN , stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podN j, jakN rosN js`ka propaganda nazvala volinskoj rN zn`oj. Avtor proponuN perestati robiti podN l mN zh katami ta zhertvami za nacN onal`noju oznakoju ta pogljanuti na podN N lN ta 1943 roku na VolinN u kontekstN ukraN no-pol`s`koN N storN N do, pN d chas ta pN slja DrugoN svN tovoN vN jni, vivchajuchi spogadi bezposerednN h uchasnikN v podN j, dokumenti ukraN ns`kogo ta pol`s`kogo pN dpN llja, ArmN N KrajovoN ta UPA. Same voni buli dN jovimi osobami cN N N tragedN N , shho trivala ne odin rN k. Ale hto hovavsja N prodovzhuN hovatisja za lashtunkami cih podN j Hto otrimuN polN tichnN divN dendi z N storN N dvoh najchislennN shih N vropejs`kih narodN v, shho dovgN roki viborjuvali svoju derzhavnN st` pN d vladoju N mperN j, chiN kordoni maljuvalis` na mapah z volN N nozemnih generalN v N chiN vizvol`nN gasla vN d morja do morja ta vN d Sjanu do Donu peretnulis` u mN scN , shho stalo sinonN mom bN di Cja kniga - mozhlivN st` sformuvati vlasnu dumku pro volins`kN podN N , jaka spiratimet`sja ne na gazetnN chi polN tichnN spekuljacN N , a na ob`N ktivnN fakti N storN N narodN v, dlja jakih cja vN jna povinna stati ostann`oju. Ne v sensN najblizhchoN za chasom, a takoN , pN slja jakoN bude nemozhliva N nsha), Ukrainisch, Ebook
Більш…
Дані з 17.08.2017 12:55h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3
Архів запис:
9786171220973 - ?'??????? (V'jatrovich), ????????? (Volodimir): "-43". - (Za lashtunkami "Volin-43". Nevdoma pol'sko-ukrans'ka vjna) - Книга

?'??????? (V'jatrovich), ????????? (Volodimir) (?):

"-43". - (Za lashtunkami "Volin-43". Nevdoma pol'sko-ukrans'ka vjna) (?)

Доставка з: Сполучені Штати АмерикиНова книгаелектронна книга, електронна книга, цифрові книги
ISBN:

9786171220973 (?) або 6171220973

, Невідома мова, Glagoslav Distribution, Нові, електронна книга
E-Book zum download
History, "-43". - (Za lashtunkami "Volin-43". Nevdoma pol'sko-ukrans'ka vjna), , 2000- . -43 , . ' , , ' - 1942-1947 , -43. , , - , . 1943 - , , , , . , . ? , , , ? , , ' , . , , (Slovo Volin' dlja poljakv stalo simvolom vbivstva, hoch bl'shst' h, ukrancv pochuli pro c pod vpershe lishe na pochatku 2000-h rokv. Volin'-43 ne vigadka pol's'ko chi rosjs'ko propagandi, a real'na strashna storja zagibel tisjach poljakv ta ukrancv. Ta mezh znachno shirsh u chas ta geograf Avtor knigi Volodimir V'jatrovich storik publcist, odin z najvdomshih dosldnikv ukrans'kogo vizvol'nogo ruhu, golova Ukrans'kogo nstitutu naconal'no pam'jat ta avtor monograf Druga pol's'ko-ukrans'ka vjna 1942-1947 rokv, jaka sprovokuvala burhlivu diskusju storikv navkolo podj Volin-43. Cja kniga, napisana na osnov, stala chi ne pershoju sproboju naukovo-populjarnogo vikladennja podj, jak rosjs'ka propaganda nazvala volinskoj rzn'oj. Avtor proponu perestati robiti podl mzh katami ta zhertvami za naconal'noju oznakoju ta pogljanuti na pod lta 1943 roku na Volin u kontekst ukrano-pol's'ko stor do, pd chas ta pslja Drugo svtovo vjni, vivchajuchi spogadi bezposerednh uchasnikv podj, dokumenti ukrans'kogo ta pol's'kogo pdpllja, Arm Krajovo ta UPA. Same voni buli djovimi osobami c traged, shho trivala ne odin rk. Ale hto hovavsja prodovzhu hovatisja za lashtunkami cih podj? Hto otrimu poltichn divdendi z stor dvoh najchislennshih vropejs'kih narodv, shho dovg roki viborjuvali svoju derzhavnst' pd vladoju mperj, chi kordoni maljuvalis' na mapah z vol nozemnih generalv chi vizvol'n gasla vd morja do morja ta vd Sjanu do Donu peretnulis' u msc, shho stalo sinonmom bdi? Cja kniga mozhlivst' sformuvati vlasnu dumku pro volins'k pod, jaka spiratimet'sja ne na gazetn chi poltichn spekuljac, a na ob'ktivn fakti stor narodv, dlja jakih cja vjna povinna stati ostann'oju. Ne v sens najblizhcho za chasom, a tako, pslja jako bude nemozhliva nsha), eBook
Більш…
Категорія: History
Дані з 17.08.2017 12:55h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2097-3, 978-617-12-2097-3

9786171220973

Знайти всі доступні книги для вашого номера ISBN 9786171220973 порівняти ціни, швидко і легко і замовити негайно.

Доступні рідкісних книг, старі книги та уживані книги титулу "N N N &quote N -43&quote . N N N -N N N N N N (Za lashtunkami &quote VolinN -43&quote . NevN doma pol`sko-ukraN ns`ka vN jna)" від ÐÐлÐÐÐÐÐѤ (Volodimir) Ð'яÑѤÐвÐÑ (V'jatrovich) повністю перераховані.

zwetschgendatschikomplott download maklerfotos aus der hölle