Додаткові параметри пошуку
Ми шукаємо в більш ніж 100 магазинів для ваша краща пропозиція - будь ласка чекати…
- Витрати з доставки до Україна (змінити щоб DEU)
Створення стилів

В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор
в Україні (V obіjmah strahu і smertі. Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі):
Порівняйте кожен

9786171223622 - Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko): В об ймах страху смерт . Б льшовицький терор в Укра н (V ob jmah strahu smert. B l'shovic'kij teror v Ukra n ) - Книга
1
Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko) (?):

В об ймах страху смерт . Б льшовицький терор в Укра н (V ob jmah strahu smert. B l'shovic'kij teror v Ukra n ) (2016) (?)

ISBN: 9786171223622 (?) або 617122362X, Невідома мова, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Family Leisure Club, Нові, електронна книга, цифрове завантаження

in-stock
Від продавця/антикварно
Чи не найб льшим викликом для Укра ни незавершен сть ментальних в йн у сусп льств . Рос я продовжу ман пулювати масовою св дом стю, п дтримуючи фальшив стереотипи радянсько велич й м ф про втрачений рай . В нтерпретац сп вц в радянсько велич образ Стал на химерним чином прир с ангельськими крилами та н мбом, СРСР з мпер зла перетворився на мпер ю позитивно д , а в йна й терор - на ун версальн ц лком виправдан нструменти вир шення пол тичних завдань. Небачений ран ше ренесанс неостал н зму - найтривожн ший симптом сучасност , який змушу нагадувати сусп льству про те, на що перетворюються пошуки м цно руки . Що ми зна мо про форми, методи способи встановлення б льшовицько влади на теренах Укра ни у 1920-1930-х рок в? В дом сторики розпов дають про радян зац ю Укра ни, насадження б льшовизму шляхом терору та насл дки впливу радянських карально-репресивних практик. Закон про п'ять колоск в Розстр л кобзар в Жнива скорботи: Голодомор Трупи на вулицях Харкова Партчистки 1930-х рок в Самогубство М. Скрипника М. Хвильового Кадрова революц я 1937 року Покаянн листи : самобичування укра нських л тератор в Урочище Сандормох - трагед я укра нського розстр ляного в дродження . (Chi ne najb l'shim viklikom dlja Ukra ni nezavershen st' mental'nih v jn u susp l'stv. Ros ja prodovzhu man puljuvati masovoju sv dom stju, p dtrimujuchi fal'shiv stereotipi radjans'ko velich j m f pro vtrachenij raj. V nterpretac sp vc v radjans'ko velich obraz Stal na himernim chinom prir s angel's'kimi krilami ta n mbom, SRSR z mper zla peretvorivsja na mper ju pozitivno d, a v jna j teror - na un versal'n c lkom vipravdan nstrumenti vir shennja pol tichnih zavdan'. Nebachenij ran she renesans neostal n zmu - najtrivozhn shij simptom suchasnost, jakij zmushu nagaduvati susp l'stvu pro te, na shho peretvorjujut'sja poshuki m cno ruki. Shho mi zna mo pro formi, metodi sposobi vstanovlennja b l'shovic'ko
Номер замовлення продавця: 7abc9516-eaf7-4b66-aef1-ed5d62f6acaa
Номер замовлення платформи Kobobooks.co.uk: 101809786171223622
Ключові слова: В об ймах страху смерт . Б льшовицький терор в Укра н (V ob jmah strahu smert . B l'shovic'kij teror v Ukra n ) Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko) Fiction & Literature 9786171223622
Дані з 02.04.2017 22:33h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2362-X, 978-617-12-2362-2
9786171223622 - Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko): В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні (V obіjmah strahu і smertі. Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі) - Книга
2
Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko) (?):

В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні (V obіjmah strahu і smertі. Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі) (2016) (?)

Доставка з: Нідерланди

ISBN: 9786171223622 (?) або 617122362X, Невідома мова, Family Leisure Club, Нові

10,03 + Судноплавство: 3,45 = 13,48(без зобов'язань)
Direct beschikbaar
bol.com
Чи не найбільшим викликом для України є незавершеність ментальних війн у суспільстві. Росія продовжує маніпулювати масовою свідомістю, підтримуючи фальшиві стереотипи радянської величі й міф про втрачений «рай». В інтерпретації співців радянської величі образ Сталіна химерним чином приріс ангельськими крилами та німбом, СРСР з «імперії зла» перетворився на «імперію позитивної дії», а війна й терор — на універсальні і цілком виправдані інструменти вирішення політичних завдань. Небачений раніше ре... Чи не найбільшим викликом для України є незавершеність ментальних війн у суспільстві. Росія продовжує маніпулювати масовою свідомістю, підтримуючи фальшиві стереотипи радянської величі й міф про втрачений «рай». В інтерпретації співців радянської величі образ Сталіна химерним чином приріс ангельськими крилами та німбом, СРСР з «імперії зла» перетворився на «імперію позитивної дії», а війна й терор — на універсальні і цілком виправдані інструменти вирішення політичних завдань. Небачений раніше ренесанс неосталінізму — найтривожніший симптом сучасності, який змушує нагадувати суспільству про те, на що перетворюються пошуки «міцної руки». Що ми знаємо про форми, методи і способи встановлення більшовицької влади на теренах України у 1920—1930-х років? Відомі історики розповідають про радянізацію України, насадження більшовизму шляхом терору та наслідки впливу радянських карально-репресивних практик. Закон про п’ять колосків Розстріл кобзарів Жнива скорботи: Голодомор Трупи на вулицях Харкова Партчистки 1930-х років Самогубство М. Скрипника і М. Хвильового «Кадрова революція» 1937 року «Покаянні листи»: самобичування українських літераторів Урочище Сандормох – трагедія українського «розстріляного відродження». (Chi ne najbіl'shim viklikom dlja Ukraїni є nezavershenіst' mental'nih vіjn u suspіl'stvі. Rosіja prodovzhuє manіpuljuvati masovoju svіdomіstju, pіdtrimujuchi fal'shivі stereotipi radjans'koї velichі j mіf pro vtrachenij «raj». V іnterpretacії spіvcіv radjans'koї velichі obraz Stalіna himernim chinom prirіs angel's'kimi krilami ta nіmbom, SRSR z «іmperії zla» peretvorivsja na «іmperіju pozitivnoї dії», a vіjna j teror — na unіversal'nі і cіlkom vipravdanі іnstrumenti virіshennja polіtichnih zavdan'. Nebachenij ranіshe renesans neostalіnіzmu — najtrivozhnіshij simptom suchasnostі, jakij zmushuє nagaduvati suspіl'stvu pro te, na shho peretvorjujut'sja poshuki «mіcnoї ruki». Shho mi znaєmo pro formi, metodi і sposobi vstanovlennja bіl'shovic'koї vladi na terenah Ukraїni u 1920—1930-h rokіv? Vіdomі іstoriki rozpovіdajut' pro radjanіzacіju Ukraїni, nasadzhennja bіl'shovizmu shljahom teroru ta naslіdki vplivu radjans'kih karal'no-represivnih praktik. Zakon pro p’jat' koloskіv Rozstrіl kobzarіv Zhniva skorboti: Golodomor Trupi na vulicjah Harkova Partchistki 1930-h rokіv Samogubstvo M. Skripnika і M. Hvil'ovogo «Kadrova revoljucіja» 1937 roku «Pokajannі listi»: samobichuvannja ukraїns'kih lіteratorіv Urochishhe Sandormoh – tragedіja ukraїns'kogo «rozstrіljanogo vіdrodzhennja».)Taal: uk;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Verschijningsdatum: september 2016;ISBN13: 9786171223622; Ebook | 2016
продавець коментар bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Номер замовлення платформи Bol.com: 9200000075820121
Категорія: Geschiedenis & Politiek, Geschiedenis /, Literatuur & Romans, Historische romans
Дані з 02.04.2017 22:33h
ISBN (альтернативні позначення): 617-12-2362-X, 978-617-12-2362-2

9786171223622

Знайти всі доступні книги для вашого номера ISBN 9786171223622 порівняти ціни, швидко і легко і замовити негайно.

Доступні рідкісних книг, старі книги та уживані книги титулу "В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні (V obіjmah strahu і smertі. Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі)" від Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko) повністю перераховані.

Поблизу готелю книг

>> Архів